Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Leopold Hotel Antwerpen. Deze website wordt beheerd door PREM Group Franchise Services Ltd en haar partners die u hun diensten verschaffen onderworpen aan de volgende voorwaarden. Indien u deze website bezoekt of boekt via deze site, dan aanvaardt u deze voorwaarden. Gelieve ze grondig door te nemen.

PRIVACY

Gelieve onze Privacy Verklaring door te nemen, die tevens uw bezoek op onze website bestuurt, teneinde onze werkwijze te begrijpen.

ELECTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u deze website bezoekt of wanneer u e-mails naar ons stuurt, dan communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in elektronische communicatie van ons te ontvangen. We zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen en andere communicatie, die wij u elektronisch verschaffen, aan alle wettelijke eisen voldoen doordat ze schriftelijk worden gedaan.

HANDELSMERKEN

Handelsmerken van Leopold Hotel Antwerpen en PREM Group Franchise Services Ltd mogen niet gebruikt worden in verband met enig ander product of dienst dat niet tot Leopold Hotel Antwerpen of PREM Group Franchise Services Ltd behoort, waardoor op om het even welke manier verwarring bij klanten kan ontstaan, of waardoor Leopold Hotel Antwerpen of PREM Group Franchise Service Ltd in diskrediet kan gebracht worden. Alle andere handelsmerken, die geen eigendom zijn van PREM Group Franchise Services Ltd of haar dochterondernemingen, dewelke op deze site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn of gesponsord worden door PREM Group Franchise Services Ltd of haar dochterondernemingen.

LICENTIE EN TOEGANG TOT DE WEBSITE

PREM Group Franchise Services Ltd verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site, maar niet voor het downloaden (behalve page caching) of volledig of gedeeltelijk aanpassen ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PREM Group Franchise Services Ltd. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site en haar inhoud, dwz om het even welke verzameling of gebruik van productlijsten, - omschrijvingen of -prijzen, om het even welk afgeleid gebruik van deze site en haar inhoud, ook niet het downloaden of kopiëren van boekhoudkundige informatie ten voordele van een andere handelaar, of het verzamelen van data via andere website kanalen verbonden met deze site. Deze site, of gedeeltes van deze site, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of geëxploiteerd voor om het even welke commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PREM Group Franchise Services Ltd. U mag geen framing technieken gebruiken om enig handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van PREM Group Franchise Services Ltd en onze dochtermaatschappijen in te voeren zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin de naam of het handelsmerk van Leopold Hotel Antwerpen of PREM Group Franchise Services Ltd vermeld staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PREM Group Franchise Services Ltd. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door PREM Group Franchise Services Ltd. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van deze website te creëren zolang deze link het Leopold Hotel Antwerpen, PREM Group Franchise Services Ltd, haar dochtermaatschappijen, of hun producten en diensten, niet op een onjuiste, misleidende, minachtende of aanstootgevende manier afschildert. U mag geen gebruik maken van logo’s of andere merkgebonden grafieken of handelsmerken deel uitmakend van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

RECENSIES, COMMENTAREN, EMAILS EN ANDERE INHOUD

Bezoekers kunnen recensies, commentaren en andere inhoud posten, alsook suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie voorleggen, zolang de inhoud niet onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk doend op de privacy of op de intellectuele eigendomsrechten, of anderzijds schadelijk of aanstootgevend voor derden is. De inhoud mag tevens niet bestaan uit software virussen of politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings, software virussen of enige vorm van “spam” bevatten. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, uzelf uitgeven voor een andere persoon of op om het even welke manier misleiden (via een kaart of andere inhoud). PREM Group Franchise Services Ltd behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, doch checkt niet regelmatig geposte inhoud. Indien u inhoud post of materiaal voorlegt, en tenzij wij het anders aangeven, verleent u PREM Group Franchise Services Ltd en haar dochtermaatschappijen het niet-exclusieve, aandeel-vrije, blijvende, onherroepelijke en volledige sub-licentieerbare recht om dergelijke inhoud wereldwijd via om het even welk mediakanaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken ervan te creëren, te verspreiden of tentoon te stellen. U verleent PREM Group Franchise Services Ltd, haar dochtermaatschappijen en sub-licentiehouders het recht om de naam die u voorlegt, verband houdend met deze inhoud, te gebruiken indien zij dat wensen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van, of dat u controle hebt over alle rechten verbonden aan de inhoud die u post; dat de inhoud correct is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en ook geen schade zal aanrichten aan enig persoon of entiteit; en dat u PREM Group Franchise Services Ltd of haar dochtermaatschappijen schadeloos stelt van alle schuldvorderingen voortvloeiend uit de inhoud die u levert. PREM Group Franchise Services Ltd heeft het recht, maar niet de plicht, om elke activiteit of inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen. PREM Group Franchise Services Ltd neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke inhoud die door u of een derde partij geplaatst werd.

PRODUCT BESCHRIJVINGEN

PREM Group Franchise Services Ltd en haar dochtermaatschappijen proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. PREM Group Franchise Services Ltd garandeert echter niet dat de product beschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE SITE WORDT DOOR PREM GROUP FRANCHISE SERVICES LTD GELEVERD OP EEN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. PREM GROUP FRANCHISE SERVICES LTD GEEFT GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO GEBEURT. VOOR DE VOLLE OMVANG TOELAATBAAR DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, VERWERPT PREM GROUP FRANCHISE SERVICES LTD ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF INDIRECT, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, INDIRECTE VERKOOPGARANTIES EN GARANTIES GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL. PREM GROUP FRANCHISE SERVICES LTD GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, DE VERBONDEN SERVERS OF VERZONDEN E-MAILS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. PREM GROUP FRANCHISE SERVICES LTD IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE SCHADE VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, STRAFBARE EN CONSEQUENTE SCHADE. BEPAALDE AMERIKAANSE STAATSWETTEN LATEN GEEN BEPERKINGEN TOE OP INDIRECTE GARANTIES OF LATEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING TOE VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE VERWERPINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN WEL OF NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U, EN U ZOU BIJKOMENDE RECHTEN KUNNEN HEBBEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Door het bezoeken van PREM Group Franchise Services Ltd, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de Republiek Ierland, zonder te letten op de grondbeginselen van wetsgeschillen, deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van om het even welke aard, die kunnen ontstaan tussen u en PREM Group Franchise Services Ltd of haar dochtermaatschappijen, zullen bepalen.

GESCHILLEN

Elk geschil met betrekking tot uw bezoek aan PREM Group Franchise Services Ltd of tot producten die u koopt via PREM Group Franchise Services Ltd zal voorgelegd worden aan de vertrouwelijke arbitrage in Ierland. Het is echter zo dat, in de mate waarop u op om het even welke manier de intellectuele eigendomsrechten van PREM Group Franchise Services Ltd schaadt of dreigt te schaden, PREM Group Franchise Services Ltd gerechtelijke of andere geschikte hulp mag zoeken in om het even welke rechtbank van de Ierse Republiek, waarna u instemt met de exclusieve jurisdictie en plaats van deze rechtbank. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de in dat geval geldende regels. De uitspraak van de rechter zal bindend zijn en aanvaard worden in om het even welke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, zal er onder deze overeenkomst geen arbitrage samengevoegd worden tot een arbitrage met betrekking tot een andere partij onder deze overeenkomst, zowel niet door klasse arbitrage als enige andere.

WEBSITE BELEID, AANPASSINGEN EN DEELBAARHEID

Gelieve onze overige beleidsterreinen, zoals onze Annuleringsvoorwaarden, op deze site na te lezen. Dit beleid geldt ook voor uw bezoek aan Leopold Hotel Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan onze site, ons beleid en aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Indien één van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden ook onafdwingbaar wordt geacht, dan zal deze voorwaarde verbroken worden en zal ze geen invloed hebben op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.

VRAGEN:

Vragen omtrent onze Algemene Verbruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid of enig ander verwant materiaal, kunnen worden gericht aan onze Leopold Hotel Antwerpenmedewerkers of doorgegeven worden door te klikken op de “Contacteer Ons” tab in het hoofdmenu. U kunt tevens een email sturen naar: info.antwerp@leopoldhotels.com


Bekijk beschikbaarheid
Aankomst
Vertrek
Promocode:
Meld u aan voor speciale aanbiedingen
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste de laatste nieuwtjes en promoties
Vul uw emailadres in

Locations - Type  |  Kilkenny - Hotel ( Aspect )  |  Dublin Parkwest - Hotel ( Aspect )  |  Tamworth - Hotel  |  Dublin City Inn ( Dublin City Centre ) - Inn  |  Antwerp - Hotel ( Leopold )  |  Sheffield - Hotel ( Leopold )  |  Antwerp - Hotel ( Astoria )  |  Ostend - Hotel ( Ramada )  |  Antwerp - Hotel ( Ramada Plaza )  |  Liege - Hotel ( Ramada Plaza )  |  Galway - Hotel  |  Hotel with self-catering - Ireland  |  Galway - Hotel  |  Galway - Hotel  |  Virginia - Hotel  |  Naas - Hotel  |  Wicklow - Hotel  |  Bundoran - Hotel  |  South Dublin - Hotel  |  Maynooth - Hotel  |  Dublin - Hotel  |  Waterford - Hotel  |  Hotel Loyalty Programme